UFABET OFFICIAL แนะนำเว็บไซต์

หน้าหลัก สาระทั่วไป

การ การุณยฆาต

การ การุณยฆาต

การ การุณยฆาต เป็นอย่างไร?

การ การุณยฆาต (Euthanasia) เป็นคำศัพท์ทางนิติศาสตร์ บางทีอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า กรุณาฆาต (Mercy Killing) เป็นคำศัพท์ทางแพทยศาสตร์ หรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า แพทยานุเคราะหฆาต PG SLOT (Physician-assisted suicide) นั้นหมายความว่าความประพฤติปฏิบัติอยู่ 2 อย่าง อันดังเช่น

 1. วิธีการทำให้บุคคลตายโดยจงใจด้วยแนวทางที่ไม่ร้ายแรง หรือแนวทางที่ทำให้บุคคลนั้นตายอย่างสะดวก
 2. การยกเว้นการเกื้อกูล หรือการดูแลรักษาบุคคล โดยปลดปล่อยให้ตายลงไปเองอย่างสงบเงียบ

ความประพฤติปฏิบัติพวกนี้ก็เพื่อเป็นการหยุดความเจ็บสุดแสนรุนแรงของบุคคลนั้น หรืออยู่ในเรื่องที่บุคคลนั้นมีอาการป่วยด้วยโรคที่ไม่มีซึ่งวิถีทางบำบัดรักษา แม้กระนั้น “การการุณยฆาต” ยังคงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ในบางประเทศ

ซึ่งมีบุคคลที่ไม่เห็นพ้องกับการฆ่าคนภายในแนวทางดังที่กล่าวมาข้างต้น PG SLOT ทั้งมีความคิดเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นบาป นอกเหนือจากนั้น การุณยฆาต ยังบางทีอาจซึ่งก็คือ แนวทางการทำให้สัตว์ตายด้วยแนวทางในข้างต้นได้อีกด้วย

ชนิดของการุณยฆาต

จำแนกประเภทตามชนิดของเจตนา

 • บุคคลนั้นกำเนิดลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้อย่างร้ายแรง หรือบางทีอาจได้รับทุกข์ทรมาณจากความป่วยไข้ ส่งผลให้สามารถบอกเจตนาให้บุคคลอื่นกระทำการุณยฆาตแก่ตนได้ ซึ่งในการนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตด้วยความจริงใจสมัคร” หรือ “การุณยฆาตเจตนา” (Voluntary Euthanasia)
 • ถ้าเกิดเป็นในกรณีที่บุคคลดังที่กล่าวถึงมาแล้วมิได้อยู่ในฐานะที่จะแสดงเจตจำนง เป็นต้นว่า มีผู้แทนตามเหตุผล ซึ่งก็คือ ทายาทโดยธรรม ผู้ใช้อำนาจดูแล ผู้รักษา PGSLOT หรือผู้บำรุงรักษาโดยชอบด้วยกฎหมาย ไปจนกระทั่งศาลบางทีอาจพินิจใช้อิทธิพลตกลงใจให้กระทำการุณยฆาตแก่บุคคลนั้นแทนได้ การนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตโดยไม่ได้เจตนา” หรือ “การุณยฆาตโดยไม่เต็มใจ” (Involuntary Euthanasia)

อย่างไรก็ดี การการุณยฆาตโดยไม่มุ่งหวังยังคงเป็นที่คัดค้านในเรื่องของความเป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะไม่มีแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่าคนไข้อยากที่จะให้กระทำการุณยฆาตแก่ตัวเองจริงๆ

แบ่งแยกตามขั้นตอนการที่ลงมือ

 • “การุณยฆาตเชิงรับ” (Passive Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการตัดการดูแลและรักษาของคนไข้ ซึ่งแนวทางนี้ได้เรื่องสารภาพสูงที่สุดรวมทั้งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันให้สถานพยาบาลหลายที่
 • “การุณยฆาตเชิงรุก” (Active Euthanasia)เป็นการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการให้สาร Joker gaming หรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรีบให้คนไข้ถึงแก่ชีวิต โดยแนวทางลักษณะนี้ยังคงเป็นที่แย้งกันอยู่ในขณะนี้
 • “การุณยฆาตเชิงสงบ” (Non-aggressive Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการหยุดให้ต้นสายปลายเหตุสำหรับเพื่อการดำรงชัวิตแก่คนเจ็บ แนวทางลักษณะนี้ก็ยังคงเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกัน

การแบ่งแยกแบบอื่นๆ

จากข้อมูลในพจนานุกรมข้อบังคับของ เฮนรี แคมป์กางล กางล็ก (Black’s Law Dictionary) เข้าได้จำแนกประเภทผู้กระทำรุณยฆาตไว้คล้ายกับสองชนิดที่ได้กล่าวไปข้างต้นในข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น

 • “การุณยฆาตโดยตัดการดูแลรักษา” (Passive Euthanasia หรือ Negative Euthanasia)หมายถึงการปลดปล่อยให้คนไข้ตายลงไปเอง (Letting the patient go) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปในสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้รหัส “90” (เก้าศูนย์) บันทึกลงในข้อมูลการดูแลและรักษา Super slot สื่อความหมายว่าคนไข้คนนี้ไม่อยากให้กระทำการรักษาอีกต่อไป และไม่จะต้องช่วยยืดยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายอีก ปลดปล่อยให้ตายไปอย่างสบายๆ
 • “การุณยฆาตโดยรีบให้ตาย” (Active Euthanasia หรือ Positive Euthanasia) แบ่งได้ 3 ชนิดย่อย ตัวอย่างเช่น
 • “การุณฆาตโดยความมุ่งหมายแล้วก็โดยตรง” (Voluntary and Direct Euthanasia)เป็นการที่คนป่วยเลือกที่จะฆ่าจองตัวเอง (Chosen and Carried out by the patient) เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขวางยาที่มีจำนวนมากเกินขนาดกระทั่งทำให้ผู้ยาตัวนี้เข้าไปกำเนิดตายได้ หรือบางทีอาจวางยาที่เป็นพิษเอาไว้ใกล้ๆเพศผู้ป้วยให้ตกลงใจจับทานเอง
 • “การุณยฆาตโดยเจตนารมณ์แต่ว่าโดยอ้อม” (Voluntary and Indirect Euthanasia)เป็นการที่คนเจ็บตกลงใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเกิดการดูแลและรักษาไปได้ไม่รอด ก็จะขอให้คนที่ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขกระทำการุณยฆาตแก่ตนเสีย โดยบางครั้งอาจจะแสดงความจำนงเป็นหนังสือ หรือเป็นพินัยกรรมชีวิต (Living Will) เอาไว้ก็ได้
 • “การุณฆาตโดยไม่มีเจตนารมณ์รวมทั้งโดยอ้อม” slotxo (Involuntary and Indirect Euthanasia)หมายถึงการที่ผู้เจ็บป่วยมิได้ขอร้องความตาย แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขเกื้อหนุนให้เนื่องจากความเห็นอกเห็นใจ

การุณยฆาตกับความคิดเห็นด้านกฎหมาย

เมืองไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อบังคับที่เข้ามารองรับหัวข้อการทำการุณยฆาตซึ่งถือได้ว่าเป็นการรีบความตาย การุณยฆาต ก็เลยไม่เหมือนกับแนวทางการทำหนังสือแสดงความตั้งใจ (Living Will หรือ Advance Directives) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 12 ที่เป็นการแสดงเจตจำนงของบุคคลเพื่อระบุกรรมวิธีการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต

ถือได้ว่าเป็นการการันตีสิทธิของคนไข้ที่จะตกลงใจเกี่ยวกับตัวเอง (Right to Self-determination) ที่อยากความตายอย่างเงียบๆตามธรรมชาติ ผิดเหนี่ยวรั้งด้วยวัสดุต่างๆจากเทคโนโลยีต่างๆ Ufabet โดยข้อบังคับในหลายประเทศก็ให้การเห็นด้วยในหัวข้อนี้ เช่น ข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งประเทศสิงคโปร์

ก็เลยนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงของหมอบางกรุ๊ปที่มีข้อคิดเห็นว่า การใช้สิทธิตามมายี่ห้อ 12 ตามพ.ร.บ.นี้เป็นกรณีการุณยฆาต

จากข้อมูลในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงความมุ่งหมายของผู้เจ็บป่วยที่จะไม่รับการดูแลและรักษาดังนี้ พร้อมบทบัญญัติที่เกี่ยวโยง

มาตรา 3 ในพ.ร.บ.

“บริการสาธารณสุข” joker slot มีความหมายว่า บริการต่างๆอันเกี่ยวกับการผลิตเสริมสุขภาพ การปกป้องคุ้มครองและก็ควบคุมโรครวมทั้งเหตุที่รุกรามสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์รวมทั้งบำบัดรักษาสภาพการณ์ความป่วยไข้ และก็การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และก็ชุมชน

“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” แปลว่า ผู้ประกอบวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงสถานพยาบาล

มาตรา 4 ให้นายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพ.ร.บ.นี้ รวมทั้งให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกระทำการตามพ.ร.บ.นี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือบอกเจตนาไม่ปรารถนาจะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการถึงแก่กรรมในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อเลิกการทรมาทรกรรมจากการเจ็บป่วยได้

การดำเนินงานตามหนังสือแสดงความตั้งใจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป เว็บตรง สล็อต ตามหลักเกณฑ์รวมทั้งแนวทางการที่ระบุในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้กระทำตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่ให้จัดว่าความประพฤตินั้นเป็นความไม่ถูก รวมทั้งให้พ้นจากความยอมรับผิดทั้งสิ้น

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : หลง ไฟ

บริการเกมส์ CASINO ONLINE ตลอด 24 ชั่วโมง!!!

PGSLOT

Last Update : 15 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020) VIEWS : 1496 views

RNG Slot คืออะไร

slot game | 11 สิงหาคม 2023